Általános szerződési és felhasználási feltételek

VR Tours Kft.

Jelen általános szerződési feltételek biztosítják a VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás és az ezt igénybe vevő ügyfelek közötti jogok és kötelezettségek teljes körű szabályozását, ezen szabályok bármely fél részéről történő elmulasztásának esetén történő jogi kikényszerítését és a szolgáltatás zavartalan működését.

A szolgáltatás igénybevételével jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket mind a VR Tours Kft. (későbbiekben cég vagy szolgáltató), mind a szolgáltatást megvásárló ügyfelek magukra kötelező érvényűnek tekintik, erről írásbeli nyilatkozatot is adnak.

 

1. Az ÁSZF Célja

Az ÁSZF a Szerződés általános szerződési feltételeit, így elsősorban a VR Tours Kft. szolgáltatásának igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket, illetve az Ügyfél számára fontos információkra irányuló tájékoztatást rögzíti.

 

2. Az ÁFSZ közzététele, időbeli hatálya és elérhetősége

A VR Tours Kft. vállalja, hogy az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek, a szerződő felet közvetlenül érintő rendelkezéseiről, a szerződő felet tájékoztatja

 2.1.A jelen ÁSZF közzétételének napja 2022.10.10, melyet a VR Tours Kft. a vrtoursofficial.com oldalon tesz közzé.

2.2 A jelen ÁSZF határozatlan ideig van hatályban, és minden 202210.10 után létrejött, illetve ekkor érvényben lévő, a cég és az ügyfél között létrejött szerződésre érvényes.

2.3. A jelen ÁSZF a hatálya alatt mindvégig elérhető letölthető formátumban a vrtoursofficial.com honlapon valamint nyomtatott formában a VR Tours Kft központi irodájában (1013 Budapest, Lánchíd utca 23.)

 

3. A Szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, aki a jegy megvásárlásával igénybe veszi a VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatást.

A szerződés létrejöttével az ÁSZF automatikusan elfogadottnak minősül, melynek következtében az előirányzott jogok és kötelezettségek mindkét fél részére kötelező érvényűnek minősülnek.

Amennyiben az ügyfél nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni jelen ÁSZF-be foglalt szabályokat, úgy a VR Tours Kft. megtagadhatja a szolgáltatás igénybevételét, ezzel egyidejűleg, a már megváltott jegy vételárát visszatéríti az ügyfél részére. Utóbbi pénz visszatérítési kötelezettség alól kivételt képez, ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevételét követően, annak végeztével jelzi egyet nem értési szándékát.

 

4. A szolgáltatás tartalma

A VR Tours Kft. sétáló túrával egybekötött virtuális valóság élményt kínál melynek fő célja az ügyfél szórakoztatása. Ebből kifolyólag, bár az élmény történelmi témájú, a fókuszban elsősorban a szórakoztatás, az élmény nyújtása, nem pedig a történelmi események valósághű bemutatása áll. Bár a cég igyekezett a legnagyobb történelmi pontosság megtartására, egyes jelenetek és azok képi világa nem fedik teljes mértékben a valóságat, a nagyobb ügyfélélmény érdekében. A történelmi pontossággal kapcsolatos reklamációkat a fentiekből kifolyólag nem áll módunkban kivizsgálni.

A szolgáltatást mindenki saját felelősségére veheti igénybe, a túra során bemutatott virtuális valóságot ábrázoló jelenetekben a nyugalom megzavarására alkalmas hang és kép effektusok jelennek meg, ezért epilepsziában szenvedők vagy arra hajlamosak számára kifejezetten nem ajánlott, valamint az esetleges rosszullétekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

5. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

 5.1. A szolgáltatást minden 12. életévét betöltött személy igénybe veheti – 14 éves kor alatt nagykorú kísérete mellet – aki elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

5.2. Az 5.1-es pontban meghatározott korhatár a VR Tours Kft. által javasolt alsó korhatár, melytől szülői felügyelet esetén a vásárló saját felelősségére eltérhet.

5.3. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatás ellenértékének megfizetése – A mindenkori árazás megtalálható a vrtoursofficial.com oldalon – a VR Tours Kft. által meghatározott módon.

5.4. A szolgáltatást alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb bódítószer hatása alatt lévő, magát kontrollálni nem képes személy nem veheti igénybe.

5.5 A szolgáltatás igénybevételének feltétele jelen ÁSZF elfogadása és ennek írásban történő lenyilatkozása, melyet a vendégek a túra indulása előtt az 1.) számú mellékletben található nyilatkozat aláírásával hitelesítenek, illetve a jegyvásárlás során ehhez elektronikus formában hozzájárulásukat adják.

 

6. Adatkezelési szabályok

A VR Tours Kft. az ügyfelek személyes adatait kizárólag szerződéses alapon, az ahhoz szükséges minimális adatfelvétellel tárolja, azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között át nem adja.

6.1. A VR Tours Kft. honlapján történő online jegyvásárlás esetén, a vásárló által megadott e-mail címet a vásárlást követő 12 hónapig, kizárólag a saját részére, harmadik félnek nem kiadva, saját akcióinak, új termékeinek promótálásának érdekében felhasználhatja, amennyiben a vendég a vásárlás során ehhez elektronikus formában hozzájárulását adja.

6.2. A fentieken túl, minden adatkezelésre vonatkozó szabályzat megtalálható a VR Tours Kft. „Adatkezelési szabályzat” című dokumentumában, mely megtalálható a VR Tours Kft. honlapján, továbbá nyomtatott formában a VR Tours Kft. irodájában.

 

7. A szolgáltatás során felmerülő károk rendezése

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a szerződés időtartama alatt, kötelesek a rájuk bízott eszközöket rendeltetésszerűen, a túravezető utasításainak megfelelően használni. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért, valamint a szándékos rongálásból, eltulajdonításból eredő károkért az ügyféllel szemben a VR Tours Kft. kártérítési igényt nyújthat be, illetve az alábbiak szerint automatikus pénzbeli kártérítést eszközölhet.

7.1. Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgálatás igénybevétele céljából pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja az általa leadott letét összegével felel az okozott kárért. A letétbe helyezett összeget a VR Tours Kft. az okozott kár ellenében saját célra felhasználhatja.

7.2. Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele céljából nem pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt szándékosan megrongálja akkor pénzbeli kártérítés megfizetésére köteles, melynek mértékét a VR Tours Kft. 200 azaz kettőszáz euróban vagy ezzel megegyező forint összegben határoz meg. A kártérítés meg nem fizetése esetén a VR Tours Kft. hatósági eljárást kezdeményezhet az illetékes szerveknél rongálás bűncselekménye miatt.

7.2.1. Abban az esetben, ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele céljából nem pénzbeli letétet helyezett el, majd a szerződés időtartama alatt a számára átadott eszközt eltulajdonítja, azt a VR Tours Kft. részére vissza nem szolgáltatja, a szolgáltató jogosult hatósági eljárás kezdeményezésére lopás vétség bűntette miatt.

7.3. A túra során felmerülő nem anyagi jellegű károkért, azaz bármilyen jellegű testi sérülésért, rosszullétért a VR Tours Kft. semmilyen felelősséget nem tud vállalni, ugyanakkor lehetőségeihez képest megadja a szükséges segítséget.

 

8. A túra útvonala

8.1. A VR Tours Kft. által szervezett virtuális valóság élménnyel egyebkötött gyalogtúrája minden esetben a cég irodájától, a 1013 Budapest Lánchíd utca 23. szám alól indul.

8.2. A túra ezt követően a következő útvonalon zajlik:

Lánchíd utca 23. – Clark Ádám tér – Budavári Ellyps sétány – Savoyai terasz – Köztársasági Elnöki Palota (Sándor palota) – Királylépcső – Alagút tető – Clark Ádám tér – Lánchíd utca 23.

8.3. A VR Tours Kft. az útvonalváltozás jogát az előre be nem jelentett útlezárások, felújítási munkálatok és rendezvények miatt fenntartja, de erről legjobb tudása szerint előzetesen tájékoztatja a túrán résztvevőket.

 

9. A szolgáltatás kezdete, időtartama

9.1. A VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás előre meghatározott időtartamra szól.

9.2. A túra hossza minimum 1 óra és 15 perc, de maximum 1 óra és 45 perc. A túra a virtuális valóság szemüvegek átvételétől, azok visszaadásáig tart.

9.3. A VR Tours Kft. által szervezett túrák meghatározott időpontokban indulnak, melyekről a szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek a cég honlapján, irodájában és az általa kibocsájtott tájékoztató anyagokon tájékozódhatnak.

9.4. A VR Tours Kft. által szervezett túrák előre meghatározott időpontokban indulnak. A túrák indulási időpontjának változtatásához való jogot fenntartjuk. A mindenkori aktuális túraidőpontok elsőszámú közzétételi helye a VR Tours Kft. honlapja. 

9.5. A VR Tours Kft. honlapján közzétett túraindulási időpontokon túl, egyedi időpontban szervezett programra előzetes egyeztetés után, és minimum 15 fő, vagy 15 fő részére megváltott jegy ellenében van lehetőség. 

 

10. A jegyek érvényessége, felhasználhatósága

10.1. A VR Tours Kft. honlapján vásárolt jegyek – az ajándékjegyek és a normál jegyek egyaránt – a vásárlás napjától számított 1 évig felhasználhatóak.

10.2. A 10.1-es pontban meghatározott felhasználási idő az alábbi esetekben módosulhat:

10.2.1. Amennyiben az előzetes már leegyeztetett túraidőpontban a vásárló a szolgáltató hibájából nem tud részt venni a túrán, tehát a program a szolgáltató részéről történő lemondása esetén. Abban az esetben, ha az előzőekben meghatározott ok miatt, a vásárló a lejárati időn belül már nem tud számára megfelelő időpontot foglalni a programra, a VR Tours Kft. lehetőséget biztosít a lejárati időn túli felhasználásra, melynek időpontja legkésőbb a jegy eredeti érvényességének utolsó napját követő 3 hónapon belül lehet.

10.2.2. Nem várt esemény bekövetkezése esetén, mint betegség, baleset, forgalmi okokból történő késés, amennyiben a vásárló mondja le a programot, és a lejárati időn belül már nem tud számára megfelelő időpontot foglalni a programra, a VR Tours Kft. lehetőséget biztosít a lejárati időn túli felhasználásra, melynek időpontja legkésőbb a jegy eredeti érvényességének utolsó napját követő 30 napon belül lehet.

10.2.3. A VR Tours Kft. az egyedi elbírálás jogát a fenntartja, azzal a kitétellel, hogy a fenti dátumoknál rövidebb lejáratot nem, csak hosszabbat biztosíthat.

 

11. A foglalás menete, törlése, módosítása

11.1. A túrán való részvétel minden esetben előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Időpontot foglalni a vásárolt jegy típusától függően az alábbi módokon lehetséges:

 1. A vrtoursofficial.com oldalon
 2. az [email protected] e-mail címen
 3. a +36-30-261-0848-as telefonszámon
 4. A VR Tours Kft. 1013 Budapest Lánchíd utca 23. szám alatt található irodájában személyesen
 5. A VR Tours Facebook oldalán küldött üzenetben – @vrtoursofficial

11.2. A megvásárolt jegyekkel, azok érvényességi idején belül a vásárló részéről történő lemondás esetén legfeljebb 3 alkalommal lehet időpontot módosítani.

11.3. Az időpont módosítását a vásárlónak legalább 24 órával a foglalt időpont előtt jeleznie kell a VR Tours Kft.-nek annak bármely elérhetőségén keresztül.

11.4. Amennyiben a vásárló az általa foglalt időpontban előzetes jelzés nélkül nem jelenik meg, vagy nem jelzi a lemondást legalább 24 órával korábban, úgy a jegy felhasználtnak tekintendő, azzal további foglalásra már nincs lehetősége.

11.5. A 10.4-es pontban meghatározott esetben egyedi elbírálás alapján a VR Tours Kft. lehetőséget biztosíthat új időpont foglalására, amennyiben a vendég a 2.2-es pontban meghatározott előre nem látható esemény következtében nem jelent meg a programon.

11.6. A VR Tours Kft. fenntartja a program lemondásának vagy változtatásának jogát az alábbi esetekben:

11.6.1. Amennyiben heves esőzés, jégeső, viharos szél vagy 5 celsius fok alatti hőmérséklet tapasztalható a program helyszínéül szolgáló Budai Várnegyedben.

11.6.2 Amennyiben legalább másodfokú hőségriadó vagy viharjelzés van érvényben.

11.6.3. Amennyiben a túra útvonala valamilyen oknál fogva járhatatlanná válik és alternatív túraútvonal kialakítása nem lehetséges.

11.7. A 11.6 pontban meghatározott esetekben a VR Tours Kft. nem köteles a már megváltott jegyek vételárát visszatéríteni, azonban minden esetben lehetőséget biztosít új időpont foglalására.

 

12. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

 Jelen általános szerződési feltételek módosításának jogát a VR Tours Kft. fenntartja, ugyanakkor vállalja, hogy a megváltozott szerződési feltételeket, minden arra a célra szolgáló platformon azonnali hatállyal közzéteszi.

 

13. Jegyvásárlás és értékesítés

 13.1. A VR Tours Kft. által nyújtott szolgáltatás jegyvásárláshoz kötött.

13.2. A VR Tours Kft. programjára az alábbi típusú jegyek vásárolhatóak meg:

 • Felnőtt jegy
 • Diák/Nyugdíjas
 • Páros jegy
 • Családi M jegy (2 felnőtt és 1 gyermek/1 felnőtt és 2 gyermek)
 • Családi L jegy (2 felnőtt és 2 gyermek)

A diákjegyek minden 18 éven aluli személy számára, valamint, minden 26 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező 26 éven aluli személyek esetén vehetők igénybe!

A nyugdíjas jegyek nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező, illetve minden 65. életévét betöltött személy számára vehetők igénybe.

13.3. A jegyek vételárának elsődleges közzétételi helye a VR Tours Kft. honlapja. Minden jegytípus vonatkozásában az ott feltűntetett mindenkori jegyárak érvényesek.

13.4. A jegyvásárlás az alábbi módon és helyeken történhet:

 • A VR Tours Kft. honlapján (bankkártyával, Paypal fiókkal, Barion fiókkal és OTP SZÉP kártyával)
 • A VR Tours Kft. által kijelölt viszonteladói partnereknél (bankkártyával és/vagy készpénzben)
 • A VR Tours Kft. központi irodájában (Bankkártyával, készpénzzel, OTP és MKB SZÉP kártyával)

13.5. A vásárló a jegy megvásárlása után, az ott kapott nyugta/voucher bemutatása ellenében jogosult a szolgáltatás igénybevételére. A hamis, nem beazonosítható forrásból származó jegyeket/nyugtákat/voucherek a VR Tours Kft. nem köteles elfogadni, a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

13.6. A VR Tours Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

 

14. Az ÁSZF hatálya

14.1. Jelen Általános szerződési feltételek időbeli hatálya 2022.10.10-től, annak megszűnéséig vagy módosításáig terjed.

14.2. Jelen Általános szerződési feltételek személyi hatályát tekintve vonatkozik minden olyan természetes személyre, akik a VR Tours Kft. szolgáltatását igénybe veszik és ezáltal aláírásukkal elfogadják, magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el a benne foglaltakat.

 

Budapest, 2019.09.22                                                        VR Tours Kft.

Utolsó módosítás: 2022.10.10